Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Skolråd

Stadgar för Högåsskolans skolråd


1. Skolrådet är ett samarbetsforum för personal, vårdnadshavare och skolledning.

2. Skolrådet behandlar frågor om: Arbetsorganisation, inre och yttre miljö, resursfördelning.
Vid behov kan rådet inom sig utse arbetsgrupper, som arbetar med speciella frågor.

3. Frågor om enskild elev eller anställd skall ej behandlas av rådet.

4. Kallelse och föredragningslista sammanställs av rektor och
utsänds senast en vecka före sammanträdet.
Vårdnadshavare eller anställd kan till rektor anmäla ärende för
behandling i rådet senast två veckor före sammanträdet. Sådan
anmälan skall ske skriftligen eller muntligen till rektor.
Datum för skolråd läggs ut på UNIKUM.

5. Rådet består av från; Skolan: rektor + en representant från varje
verksamhet
Vårdnadshavarna: en representant för varje klass, förskoleklass
och förskolan
Mandattid: Ledamot utses för två år, för klassrepresentant dock ej
längre än den tid barnet finns kvar vid Högåsskolan. 

 
6. Information om skolrådet sker genom distribution av skolrådets
protokoll till samtliga vårdnadshavare och vid behov genom
särskild information till eleverna och vårdnadshavarna.

7. Rektor är ordförande. Vid dennes frånvaro träder den lärar-
representant som suttit längst i skolrådet in i dennes ställe.
Sekreterare utses vid varje möte bland rådets klassrepresentanter.

8. Ändring av stadgarna sker genom beslut med kvalificerad majoritet
vid två på varandra följande möten. Med kvalificerad majoritet menas
att minst hälften av rådets ledamöter skall vara närvarande och att
beslut fattas med 2/3 majoritet.

 

  • Senast uppdaterad 14 jul 2019